สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) รับสมัคร 23 อัตรา

หน่วยงาน : กระทรวงพาณิชย์

อัพเดท : 09/02/2018 07:19น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,598 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค) รับสมัคร 23 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประกา่ศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลาง)

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล(ส่วนกลาง)1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริิหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์หรือบุคคล ทาการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

2.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ส่วนกลาง)1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ส่วนกลาง) 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประกา่ศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค)

1.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ส่วนภูมิภาค)3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ

2.ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)(ส่วนภูมิภาค)11 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ส่วนภูมิภาค)6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์(ส่วนภูมิภาค)1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์(ส่วนภูมิภาค)​ 

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ งานกราชการ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000 โทรสาร 02-547-5209-10 E-mail:[email protected] เว็บไซต์ http://www.moc.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)