สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครตำนแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว

อัพเดท : 25 มกราคม 2561, 23:38 น.

ดูแล้ว : 3,105 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีประสบการณ์ทำงานด้านรายการและการ กระจายเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) เป็นอย่างดี  เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

การรับสมัครสอบ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (เชียงใหม่)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ : กรมประชาสัมพันธ์​กรมประชาสัมพันธ์

​กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail [email protected] เว็บไซต์ http://www.prd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)