กองทัพบก เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 300 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 24 ธันวาคม 2560, 19:27 น. | DESKTOPMODE

กองทัพบก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน(เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประจำศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลา การศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสาเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ(เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกกองทัพบก

 • เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจาการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค.61 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับปี พ.ศ. เป็นหลัก (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบันลบ พ.ศ. เกิด) และ (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจาการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย.61)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับ
 • ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ปู่ หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้ สูติบัตร หรือ
 • หนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษา
 • ไม่อยู่ในสมณเพศ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ตาบอดสี
 • การรับสมัครสอบ กองทัพบก

  • กองทัพบกประกาศ รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.infantry-center.com/
  • รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ สอบถามได้ที่ กองกาลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3254 2468, 0 3254 2455 - 8 ต่อ 54014, 54016, 54018, 54133 หรือทาง http://www.infantry-center.com/
  • ประกาศผลสอบกองทัพบก เมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้าย) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

  เอกสารแนบท้ายประกาศ :กองทัพบก

  Tags : กองทัพบก นายทหารประทวน งานราชการ