กองทัพบก เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 300 อัตรา

อัพเดท : 24 ธันวาคม 2560, 19:27 น.

ดูแล้ว : 5,104 ครั้ง | MobileMode


กองทัพบก

กองทัพบก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน(เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) จำนวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประจำศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลา การศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสาเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ(เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกกองทัพบก

เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจาการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค.61 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับปี พ.ศ. เป็นหลัก (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบันลบ พ.ศ. เกิด) และ (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจาการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย.61) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับ ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ปู่ หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐาน ดังนี้ สูติบัตร หรือ หนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษา ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

{ads_google}

การรับสมัครสอบ กองทัพบก

กองทัพบกประกาศ รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.infantry-center.com/ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ สอบถามได้ที่ กองกาลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3254 2468, 0 3254 2455 - 8 ต่อ 54014, 54016, 54018, 54133 หรือทาง http://www.infantry-center.com/ ประกาศผลสอบกองทัพบก เมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้าย) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กองทัพบกกองทัพบก นายทหารประทวน งานราชการ

กองทัพบก

กองทัพบก

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Rayal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404  เว็บไซต์กองทัพบก http://www.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)