กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 46 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561

อัพเดทเมื่อ : 17/12/2017 23:52น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาวิชาการบัญชี 2.เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวน : 18 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาพณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจและการธนาคาร บริหารธุรการ การตลาด การจัดการทั่วไป การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน 3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร 4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ 5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ 6.เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม 7.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3 หรือ ม.3 8.ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3 หรือ ม.3

 

9.นายช่างสำรวจ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอุตสาหกรรม 10.ช่างสำรวจ อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอุตสาหกรรม เทคนิควิศวกรรมสำรวจ 11.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรคกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 12.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 13.พนักงานพิทักษ์ป่า อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน) 14.นิติกร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ 15.นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี 16.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี 17.เจ้าหน้าที่เผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

การรับสมัครสอบ สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมป่าไม้ 

Tags : กรมป่าไม้ งานราชการ