กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 46 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561

อัพเดท : 17 ธันวาคม 2560, 23:52 น.

ดูแล้ว : 7,510 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาวิชาการบัญชี2.เจ้าพนักงานพัสดุอัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวน : 18 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาพณิชยการ การบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจและการธนาคาร บริหารธุรการ การตลาด การจัดการทั่วไป การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลอัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ6.เจ้าหน้าที่การเกษตรอัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม7.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตรอัตราเงินเดือน : 10,430 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3 หรือ ม.38.ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่าอัตราเงินเดือน : 10,430 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3 หรือ ม.3

{ads_google}

9.นายช่างสำรวจอัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอุตสาหกรรม10.ช่างสำรวจอัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างอุตสาหกรรม เทคนิควิศวกรรมสำรวจ11.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบาอัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรคกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย12.พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลางอัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย13.พนักงานพิทักษ์ป่าอัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)14.นิติกรอัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวน : 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์15.นักวิชาการเงินและบัญชีอัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี16.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี17.เจ้าหน้าที่เผยแพร่อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวน : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

การรับสมัครสอบ สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://forest.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ :กรมป่าไม้กรมป่าไม้ งานราชการ

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ (ROYAL FOREST DEPARTMENT) 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: (662)-561-4292-3 โทรสาร :(662)-940-5910 อีเมล : webmaster@forest.go.th เว็บไชต์ : http://www.forest.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)