กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก เปิดสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา

อัพเดท : 15 ธันวาคม 2560, 09:03 น.

ดูแล้ว : 6,001 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,980 นาย(บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย และนายทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย) หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย

ประเภทของผู้สมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก

1.บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์

2.ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ กองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี

3.พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

4.อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

5.ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก

{ads_google}

คุณสมบัติทั่วไป นักเรียนนายสิบทหารบก

วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท

การรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก

เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก ทางอินเตอร์เน็ต(ตลอด 24 ชั่วโมง) http//www.atc-rta.com หรือ http//www.radd-atc.com ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561

ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 5 เมษายน 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศ : นักเรียนนายสิบทหารบกกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก นักเรียนนายสิบทหารบก

กองทัพบก

กองทัพบก

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Rayal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404  เว็บไซต์กองทัพบก http://www.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)