กรมประมง รับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 50 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 10/11/2017 07:17น. | DESKTOPMODE

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 50 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน11,500-2,650 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

  • ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือในระดับคุณวุฒิที่สูงกว่า
  • การรับสมัครสอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์https://fisheries.job.thai.com/ และhttp://www4.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

    เอกสารแนยท้ายประกาศ :  กรมประมง 

    Tags : กรมประมง เจ้าพนักงานประมง