ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ก ภาค ข กำหนดวันเวลาสถานที่สอบภาค ค ประจำปี 2560

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อัพเดท : 04/11/2017 09:47น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 2,417 ครั้ง | MobileMode


ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ก ภาค ข กำหนดวันเวลาสถานที่สอบภาค ค ประจำปี 2560

ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

เอกสารที่ต้องยื่นในการสอบภาค ค
ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต้องยื่นและส่งมอบหลักฐานและเอกสารให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดังนี้
(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 1 กันยายน 2560 จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(5) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมดอายุ) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
(5.1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (กรณีสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูผู้ดูแลเด็ก)
(5.2) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา(กรณีสมัครสอบตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ)
(5.3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (กรณีสมัครสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
(5.4) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (กรณีสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ หรือวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ หรือวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(5.5) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (กรณีสมัครสอบต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ)
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ฉบับ คือ
- หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือ
- ใบสำคัญ (แบบ สด. 9) หรือ
- ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. 43)
(8) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีชื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

Tags : ประกาศผลสอบ ประกาศผลสอบท้องถิ่น ผลสอบท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 02-241-9000 โทรสาร : 02-241-9019 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dla.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)