ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ก ภาค ข กำหนดวันเวลาสถานที่สอบภาค ค ประจำปี 2560

อัพเดท : 4 พฤศจิกายน 2560, 09:47 น.

ดูแล้ว : 3,186 ครั้ง | MobileMode


ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. จำแนกตาม ภาค/เขต และตำแหน่ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค. รายละเอียดกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ภาค ค. จำแนกตาม ภาค/เขต และตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ค. ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

{ads_google}

เอกสารที่ต้องยื่นในการสอบภาค ค ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ต้องยื่นและส่งมอบหลักฐานและเอกสารให้เจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดังนี้ (1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย จำนวน 1 ฉบับ (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ (3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (4) สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 1 กันยายน 2560 จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมายกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ (5) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ต้องไม่หมดอายุ) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ (5.1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (กรณีสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูผู้ดูแลเด็ก) (5.2) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา(กรณีสมัครสอบตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ) (5.3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (กรณีสมัครสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) (5.4) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (กรณีสมัครสอบตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ หรือวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ หรือวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ หรือวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ (5.5) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (กรณีสมัครสอบต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ) (6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังต่อไปนี้ - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม - วัณโรคในระยะอันตราย - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม - โรคติดยาเสพติดให้โทษ - โรคพิษสุราเรื้อรัง (7) เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ฉบับ คือ - หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) หรือ - ใบสำคัญ (แบบ สด. 9) หรือ - ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. 43) (8) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับประกาศผลสอบ ประกาศผลสอบท้องถิ่น ผลสอบท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 02-241-9000 โทรสาร : 02-241-9019 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dla.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)