กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุรับราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

อัพเดท : 24/10/2017 23:26น.

โพสโดย : admin

ดูแล้ว : 4,463 ครั้ง | MobileMode


กรมปศุสัตว์ รับสมัครบรรจุรับราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ(ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้)

1.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500-19,830บาท

ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

2.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500-19,830บาท

ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

การรับสัมครสอบนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์http://person.dld.go.th/

เอกสารแนบท้ายประกาศ : นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 


ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

การรับสัมครสอบเจ้าพนักงานสัตวบาล​

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์http://person.dld.go.th/

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  เจ้าพนักงานสัตวบาล 


ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสัมครสอบนักวิชาการเงินและบัญชี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://finance.dld.go.th/th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถ.ไญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักวิชาการเงินและบัญชี 

Tags : กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล นักวิชาการเงินและบัญชี งานราชการ

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)