โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2561 จำนวน 60 คน

อัพเดทเมื่อ : 18/10/2017 23:50น. | DESKTOPMODE

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ประจำปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดสอบนายร้อยตำรวจหญิง ประจำปี 2561 จำนวน 60 คน รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

1.รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน

2.รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 คน(โควตารวม) แบ่งเป็น

  • ชาวไทยมุสลิม จำนวน 2 คน
  • ชาวไทยพุทธ จำนวน 1 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  • มีขนาดร่างกายสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ http://www.admission.rpca.ac.th/ ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ : นายร้อยตำรวจหญิง 

นายร้อยตำรวจหญิง4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

Tags : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นายร้อยตำรวจหญิง ตำรวจหญิง