วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สังกัดกรมทางหลวงชนบท

อัพเดทเมื่อ : 05/10/2017 09:39น. | DESKTOPMODE

กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 9 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560

 

1.ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650บาท

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบเข้ากรมทางหลวงชนบท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรมทางหลวงชนบท สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง เข้าไปสมัครทางเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท https://drr.job.thai.com/ 

เอกสารแนบ : กรมทางหลวงชนบท 

 

Tags : กรมทางหลวงชนบท วิศวกรเครื่องกล นายช่างเครื่องกล งานราชการ