กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา

อัพเดท : 5 กันยายน 2560, 22:30 น.

ดูแล้ว : 5,567 ครั้ง | MobileMode


กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 14 กันยายน - 4 ตุลาคม 2560

{ads_google}

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

ศููนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ศููนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ศููนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน กพ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม https://diw.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ้ายประกาศ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

{ads_google}กรมโรงงานอุตสาหกรรม งานราชการ นักวิทยาศาสตร์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of industrial works) 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967 โทรสาร 66-(02)-354-3390 เว็บไซต์ http://www.diw.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)