กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ขยายเวลารับสมัคร) รับสมัครบรรจุราชการ 9 อัตรา

อัพเดท : 4 กันยายน 2560, 22:39 น.

ดูแล้ว : 5,721 ครั้ง | MobileMode


สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายเวลารับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2560

{ads_google}

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.โท) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาตร์) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

​2.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ป.ตรี)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

5.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมมนุษย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

6.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เดิมตั้งแต่ 7 - 28 สิงหาคม 2560 เปลี่ยนแปลงขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://ops.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ้ทายประกาศ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ขยายเวลารับสมัคร)

- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เดิม)

{ads_google}สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2 333 3700 โทรสาร : 0 2 333 3833 Call Center : 1313 อีเมล์ : ติดต่อหน่วยงาน : [email protected], เว็บไซต์ http://www.most.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)