กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา 24 - 30 มิถุนายน 2560

หน่วยงาน : กองทัพเรือ

อัพเดท : 14/06/2017 07:44น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 14,307 ครั้ง | MobileMode


กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา 24 - 30 มิถุนายน 2560

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560

กองทัพเรือ

1.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรจุเข้ารับราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2560  ระดับต่ำกว่าปริญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
 • สาขาบัญชี จํานวน 25 อัตรา
 • สาขาช่างก่อสร้าง จํานวน 5 อัตรา
 • สาขาช่างกลโรงงาน (รับเฉพาะเพศชาย 1 อัตรา ชาย/หญิง 7 อัตรา) จํานวน 8 อัตรา
 • สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 9 อัตรา
 • สาขาสถาปัตยกรรม จํานวน 1 อัตรา
 • สาขาช่างโยธา จํานวน 3 อัตรา
 • สาขาช่างพิมพ์/ออกแบบสิ่งพิมพ์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
 • สาขาช่างสํารวจ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์(รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (สามารถเลือกได้เพียงข้อเดีว)

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จํานวน 6 อัตรา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศชาย) (สายวิทย์ -คณิต) จํานวน 7 อัตรา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารเรือหญิง (รับเฉพาะเพศหญิง) จํานวน 3 อัตรา

2.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรจุเข้ารับราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2560  ระดับปริญญาตรี

 • บัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี จํานวน 5 อัตรา
 • นิติศาสตร์และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จํานวน 2 อัตรา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
 • วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
 • วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
 • ฟิสิกส์(รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
 • พุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/ศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กองทัพเรือ

 • มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หากสาขาที่ระบุประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีสาขาตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๙๑ ลง ๙ ก.ค.๕๘ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.http://www.ocsc.go.thหรือมีหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ว่าสาขาที่สำเร็จการศึกษามาเป็นสาขาเดียวกับที่กำหนดไว้ โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชาไม่ตรงและ ไม่มีหนังสือรับรอง คณะกรรมการสอบฯ จะไม่รับสมัครทุกกรณี และต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
 • ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือสำเร็จการศึกษา จากเนติบัณฑิตยสภาแล้ว โดยจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ
 • ผู้สมัครสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกโดยสภาวิศวกร และยังไม่หมดอายุ
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน 2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 • ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ (ผนวก ก) หรือไม่เป็นบุคคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

การรับสมัครสอบ กองทัพเรือ

สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ , อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ , กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ และภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

กองทัพเรือ(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) 

กองทัพเรือ(ระดับปริญญาตรี) 

Tags : กองทัพเรือ งานราชการ กองทัพเรือ 2560

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในกองทัพเรือ โทร. 0-2418-0320 บริหารจัดการโดย : กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 อีเมล์ : [email protected] โทร. 54439 เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)