กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 32 อัตรา ถึง 4 กรกฎาคม 2560

อัพเดท : 12 มิถุนายน 2560, 22:41 น.

ดูแล้ว : 6,746 ครั้ง | MobileMode


กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 32 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

{ads_google}

1.พนักงานธรุการ ระดับสนับสนุน 3 จำนวน 1 อัตรา

-ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

2.พนักงานจัดทำข้อมูล ประมวลผล ระดับสนับสนุน 3 จำนวน 1 อัตรา

-ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

3.พนักงานสถิติ ระดับสนับสนุน 3 จำนวน 1 อัตรา

-ปริญญาตรี (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

4.พนักงานสถิติ ระดับสนับสนุน 3 จำนวน 1 อัตรา

-ปริญญาตรี (สาขาเวชระเบียน)

5.พนักงานจัดทำข้อมูล ประมวลผล ระดับสนับสนุน 2 จำนวน 1 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

6.ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น ระดับช่าง 2 จำนวน 2 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาคอมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง)

7.ช่างปรบซ่อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ระกับช่าง 2 จำนวน 2 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาคอมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง)

8.ช่างไฟฟ้า ระดับช่าง 1 จำนวน 1 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

9.พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 จำนวน 4 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาพณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี)

10.พนักงานการเงินและบัญชี ระดับสนับสนุน 1 จำนวน 1 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาคอมการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร)

11.พนักงานจัดทำข้อมูล ประมวลผล ระดับสนับสนุน 1 จำนวน 2 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

12.พนักงานควคุมภายใน ระดับสนับลสนุน 1 จำนวน 1 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาพณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี)

13.ช่างปรบซ่อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน ระดับช่าง 1จำนวน 2 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาลิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง)

14.ไฟฟ้า ระดับช่าง 1 จำนวน 1 อัตรา

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

15.พนักงานบริการ ระดับบริการ 1 จำนวน 9 อัตรา

-มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

16.พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 จำนวน 2 อัตรา

-มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

17.พนักงานประกอบอาหาร ระดับสนับสนุน 1 จำนวน 2 อัตรา

-มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

{ads_google}

การรับสมัครสอบ กรมแพทย์ทหารอากาศ

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตเมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร. 0 2534 7234 ในเวลาราชการ(เว้นวันเสาร์อาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560 

เอกสา่รแนบท้ายประกาศ : กรมแพทย์ทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ประชาสัมพันธ์ (02 534 5422), ธุรการ (02 534 2576), กำลังพล (02 534 4966 02-534 2570-1) เว็บไซต์ http://www.medical.rtaf.mi.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)