สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุราชการ 4 อัตรา

อัพเดท : 30 พฤษภาคม 2560, 00:19 น.

ดูแล้ว : 9,250 ครั้ง | MobileMode


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันฯ จำนวน 4 อัตรา (ป.ตรี/ปวส.) สมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 - 21 มิถุนายน 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

{ads_google}

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.(ภาค ก)

ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

สังกัดกอดตรวจราชการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.(ภาค ก)

ตำแหน่งที่ 3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ทางพลศึกษา ทางสุขศึกษาและพลศึกษา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา)

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก)

ตำแหน่งที่ 4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สังกัดกลุ่มงานคลัง กองกลาง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.(ภาค ก)

{ads_google}

การรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://secretary.mots.go.th

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Ministry of Tourism and Sports เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. : 0-2283-1500 โทรสาร. : 0-2356-0746 เว็บไซต์ http://www.mots.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)