สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัพเดท : 07/05/2017 22:29น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,453 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา (ป.ตรี/ป.โท) เปิดรับสมัคร17 - 23 พฤษภาคม 2560

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน : 1 อัตรา (ปริญญาโท)

อัตรเงินเดือน : 21,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการ วางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ทางการวางผังเมือง และทางผังเมือง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตราการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน : 2 อัตรา (ปริญญาตรี)

อัตรเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาหรือจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนิติการทั่วไป การศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ ของหน่วยงาน

การรับสมัครอสอบเข้าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  https://onep.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Tags : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เว็บไซต์ http://www.onep.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)