กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา

อัพเดท : 5 พฤษภาคม 2560, 09:13 น.

ดูแล้ว : 29,073 ครั้ง | MobileMode


กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง จำนวน 197 อัตรา (ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

{ads_google}

1.กลุ่มงานบริการ

(1)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางสาขาวิชาการบัญชี

(2)เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทางสาขาวิชาการบัญชี

(3)เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางสาขาวิชาทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

(4)เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ

(5)เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

(6)เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3 หรือ ม.3

(7)ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ. 3 หรือ ม.3

(8)ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ. 3 หรือ ม.3

(9)เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ. 3 หรือ ม.3

2.กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

(1)เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(2)นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

(3)เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

(4)ช่างเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ในสาขาช่างเขียนแผนที่ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม

(5)ช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช.ทางสาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างสำรวจ สาขาช่างโยธา สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

(6)พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

(7)พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

{ads_google}

3.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(1)นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางวนศาสตร์

(2)นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(3)นิติกร จำนวน 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์

(4)บุคลากร จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(5)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(6)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบเข้า กรมป่าไม้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 พฤษภาคม 2560 ที่เว็บไซต์ กรมป่าไม้https://forest.job.thai.comตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :กรมป่าไม้กรมป่าไม้ งานราชการ

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ (ROYAL FOREST DEPARTMENT) 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: (662)-561-4292-3 โทรสาร :(662)-940-5910 อีเมล : webmaster@forest.go.th เว็บไชต์ : http://www.forest.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)