กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา(ป.ตรี/ป.เอก)

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 02/05/2017 22:45น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,230 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา(ป.ตรี/ป.เอก)


ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าัรบราชการ

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

(1)ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-ได้รับปริญญาโท หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์และ

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบเข้า กรมโยธาธิการและผังเมือง(ป.ตรี)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองhttp://www.dpt.go.th/

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง(นิติกรปฏิบัติการ) 

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าัรบราชการ

ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(1)ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(2)ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

(3)ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางผังเมือง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง

การรับสมัครสอบเข้า กรมโยธาธิการและผังเมือง(ป.เอก)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้แต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

Tags :

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)