ธ.ก.ส. รับสมัครเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 จำนวน 300 อัตรา(ชาย/หญิง)

อัพเดท : 17 เมษายน 2560, 21:28 น.

ดูแล้ว : 11,780 ครั้ง | MobileMode


ธ.ก.ส.

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4

ประจำสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 จำนวน 300 อัตรา ประจำสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560

{ads_google}

ธ.ก.ส.. ประมาณการอัตราว่าง  :  เพศชาย 200 อัตรา เพศหญิง 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง บรรจุเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง  :

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

- เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560

- ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี

- สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกำหนด

- หากมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครสอบเข้า ธ.ก.ส.​

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ธ.ก.ส. ประกาศผลสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ธ.ก.ส. ประกาศผลสอบการคัดเลือก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยเรียงลำดับจาก ผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณา จัดลำดับ

{ads_google}

เอกสา่่รแนบท้ายประกาศ  :  ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555 โทรสาร 0-2558-6341 เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)