กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัพเดทเมื่อ : 14/04/2017 10:47น. | DESKTOPMODE

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 24 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2650

 

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

การรับสมัครสอบเข้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ https://dtn.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

Tags : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นักทรัพยากรบุคคล งานราชการ