สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ครั้งที่ 2/2560

หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

อัพเดท : 14/04/2017 00:03น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,933 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ครั้งที่ 2/2560

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 12 - 28 เมษายน 2560

1.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท)

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(ปริญญาตรี)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ(ปริญญาตรี)

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสถิติ

-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ปวส.)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,285บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ

-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.)

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,285บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

-มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ

-สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.)

จำนวน : 4อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

-มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ

-สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

7.ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ม.6 หรือ ปวช.)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

-มีความสามารถในการเดินเอกสารภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งบริการอาหาร และเครื่องดื่มในการประชุม

-มีความรับผิดชอบในการบริการได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบเข้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  https://fpo.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

Tags : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)