สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ครั้งที่ 2/2560

อัพเดท : 14 เมษายน 2560, 00:03 น.

ดูแล้ว : 6,009 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 12 - 28 เมษายน 2560

{ads_google}

1.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท)

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(ปริญญาตรี)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ(ปริญญาตรี)

จำนวน  :  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสถิติ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ(ปวส.)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,285 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

- สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.)

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,285 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 

- มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ 

- สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.)

จำนวน  :  4 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 

- มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ 

- สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

7.ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ม.6 หรือ ปวช.)

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

- มีความสามารถในการเดินเอกสารภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งบริการอาหาร และเครื่องดื่มในการประชุม

- มีความรับผิดชอบในการบริการได้เป็นอย่างดี 

การรับสมัครสอบเข้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง https://fpo.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

{ads_google}สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)