กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 127 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

หน่วยงาน : กรมบังคับคดี

อัพเดท : 24/03/2017 22:12น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 41,858 ครั้ง | MobileMode


กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 127 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

กรมบังคับคดี

 กรมบังคับคดี  เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 127 อัตรา ไม่ต้อผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

ประกาศกรมบังคับคดี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนิติกร

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 35 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 35 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 3อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งบุคลากร

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

จำนวน : 5อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

8.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 30อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาพณิชยกรรม (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

9.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 8อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และการเงินและการธนาคาร (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

10.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

11.ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 5อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

12.ตำแหน่งช่างศิลป์

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

13.ตำแหน่งนิติกร (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน : 18000บาท

จำนวน : 14 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

14.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน : 18000บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

15.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 6อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาพณิชยกรรม (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

16.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และการเงินและการธนาคาร (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

การับสมัครสอบเข้ากรมบังคับคดี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ กรมบังคับคดี  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมบังคับคดี https://led.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมบังคับคดี 

Tags : งานราชการ กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เว็บไซต์ http://www.led.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)