กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานธุรการ

หน่วยงาน : กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

อัพเดท : 08/03/2017 23:33น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,328 ครั้ง | MobileMode


กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานธุรการ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

 กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

จำนวน : 1 อัตรา

วฒิการศึกษา :ม.ต้น - ม.ปลาย

อัตราเงินเดือน : 12,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา 41แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ 4. และ 5. อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
 • คุณสมบัติเฉพาะ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตามปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลัดสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

การรับสมัครสอบกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

ให้ผู่ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 1470

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 

Tags : งานราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ พนักงานธุรการ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ

เลขที่ 171 กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220 : ติดต่อสอบถามได้ที่ E -mail :[email protected] หรือโทร 0-2534-1480 เว็บไซต์ http://www.logist.rtaf.mi.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)