สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ปริญญาตรี) 5 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อัพเดท : 07/03/2017 21:45น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,963 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ปริญญาตรี) 5 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับ-จ่ายเงิน จัดทำบัญชี งานตรวจสอบ เอกสาร จัดทำรายงานการเงิน จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานควบคุมพัสดุและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่ง บุคลากร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน วางแผนอัตรากำลัง สรรหา บรรจุแต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง ระดับเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดฝึกอบรมและพัฒนา พนักงาน ออกคำสั่ง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนั้น สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ แก่พนักงาน จัดและพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

3.ตำแหน่ง นักวิชาการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบ และตัวชี้วัด ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และข้อพิจารณาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่ จำเป็น จัดทำ ระบบฐานข้อมูลและสถิติ การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงการ ให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดเว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน https://ombudsman.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

Tags : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บุคลากร นักวิชาการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โทร. 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร 0-2143-8341 เว็บไซต์ http://www.ombudsman.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)