โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล

หน่วยงาน : โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

อัพเดท : 07/03/2017 20:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,974 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

 โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์  เปิดสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล (มีโอกาสบรรจุรับราชการ) 1 อัตรา

ด้วยมณฑลทหารบกที่ 44 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ที่มีสัญชาติไทย เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับเงินรายรับจากสถานพยาบาลเป็นค่าจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพยาบาล รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,000 บาท (ไม่รวมเงินจากตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข) คุณวุติ ป. ตรี และ มีใบ ประกอบวิชาชีพ

1.คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.2 ป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
1.2 บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.3 มีร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา (ยกเว้นคดีลหุโทษหรือประมาท) สำหรับผู้ที่มีประวัติทางอาญาคดีอาญาไม่แจ้งต่อหน่วยรับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง หน่วยจะระงับการจ้างทันที

2.หลักฐานการรับสมัคร
2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
2.2 ใบสำคัญ สด.8 (ทหารกองหนุน) และ สด43 (บุคคลพลเรือน)
2.3 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากกรมรักษาดินแดน
2.4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหาร (แบบ ทบ446-630)
2.5 ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อเอดส์จากห้องปฏิบัติการแพทย์ทหาร และใบรับรองผลการตรวจหาสารเสพติด ฉบับจริง (ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน) จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
2.6 สำเนาหลักฐานผลการศึกษา (ใบ รบ.)
2.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
2.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล และใบมรณบัตรบิดาและมารดา กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต(ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1.9 สำเนาหนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา จากหน่วยครั้งสุดท้าย (กรณีทหารกองหนุน)
2.10 เพศหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ตำกว่า 150 เชนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
2.11 เพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ตำกว่า 160 เชนติเมตร มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76/79 ซม.
2.12 หลักฐานต่างๆ อย่างละ 1 ชุด รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น

3. สถานที่รับสมัคร กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
4. กำหนดวันเวลารับสมัครและสอบคัดเลือก
4.1 รับสมัครตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 27 มีนาคม 2560 (ในเวลาราชการ)
4.2 สอบคัดเลือกใน 28 มีนาคม 2560 กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

5. วิชาที่สอบ
5.1 วิชาระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรรี พ.ศ. 2526) จำนวน 10 คะแนน
5.2 ความรู้ทั่วไป (หนังสือพิมพ์ และข่าวสารทั่วไปทางโทรทัศน์) จำนวน 10 คะแนน
5.3 ความรู้วิชาชีพ จำนวน 30 คะแนน
5.4 ภาคปฏิบัติ จำนวน 30 คะแนน
5.5 สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน
5.6 ภาคปฏิบัติ จำนวน 30 คะแนน
5.7 สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน

Tags : โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร พยาบาล มณฑลทหารบกที่ 44

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์

โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ ที่อยู่ เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ กองบังคับการ : 077-596683 เภสัชกรรม : 088-7834728 แผนกตรวจโรค : 090-9168421 ห้องฉุกเฉิน : 077-596669 โทรสาร : 077-596683 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.khetudomsakhos.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)