กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 74 อัตรา

หน่วยงาน : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อัพเดท : 02/03/2017 23:07น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,089 ครั้ง | MobileMode


กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 74 อัตรา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 74อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : ปวช. = 11,280 ปวท. = 13,010 ปวส. = 13,800 บาท

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ
  • ปวท. สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและธุรกิจ การเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรกิจการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ พาณิชยศิลป์
  • ปวส. สาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราเงินเดือน : ปวช. = 11,280 ปวท. = 13,010 ปวส. = 13,800 บาท

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ
  • ปวท. สาขาการบัญชีและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  • ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการ สำนักงานโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราเงินเดือน : ปวช. = 11,280 ปวส.= 13,800 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

4. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 16 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 11 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

7. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

8. ตำแหน่ง นิติกร

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

9. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 11 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

10. ตำแหน่ง นักโภชนาการ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

11. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกาษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

12. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

13. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

14. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 9 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

15. ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

16. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยืทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

17. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ ละได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก https://dtam.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

Tags : งานราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (Call center):02-591-7007 เว็บไซต์ http://www.dtam.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)