กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 59 อัตรา (ไม้ต้องผ่านภาค ก.)

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อัพเดท : 24/02/2017 20:07น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,754 ครั้ง | MobileMode


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 59 อัตรา (ไม้ต้องผ่านภาค ก.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน : 55 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.ของ ก.พ.)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. นายสัตวแพทย์ จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

2. นักวิชาการประมง จำนวน : 8อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดก่ีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

3. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน : 7อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางวนศาสตร์

4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน : 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านจัดการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

5. นักวิชาการพัสดุ จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางการบริหารจัดการ และทางการตลาด

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

7. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

8. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

9. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ และทางบริหารธุรกิจ

10. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี ทางพาณิชยการ และทางบริหารธุรกิจ

11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี

12. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

13. เจ้าพนักงานประมง จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

14. นายช่างสำรวจ จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ และสาขาวิชาการก่อสร้าง

15. นายช่างเครื่องกล จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักร ชั้นสอง)

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านเครื่องกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

16. นายท้ายเรือ จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง)

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

17. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

18. กะลาสี จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

การรรับสมัครสอบของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  https://dmcr.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

Tags : งานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : (+66)0 2141 1299-30 โทรสารโทรสาร : (+66)0 2143 9242 เว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)