สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน สนง.กกต. 55 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 22/02/2017 23:18น. | DESKTOPMODE

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานของศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร รวมจำนวน 55 อัตราสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 6 - 26 มีนาคม 2560

 

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร ประจำปี พ.ศ. 2560

1.ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน

จำนวน : 37 อัตรา

2.ตำแหน่งนิติกร

จำนวน : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,150 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.ต. รับรอง หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแหน่งเนติบัณฑิตยสภา
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสืบสวน หรือสอบสวน หรือไต่สวน หรืองานด้านวินิจฉัยคดี หรือการดำเนินคดีในศาล หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังรายละเอียด ผนวก 3 แนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://ect.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

Tags : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานสืบสวนสอบสวน นิติกร