กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุราชการ 5 อัตรา (พื้นที่ทั่วไปและชายแดนใต้)

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 21/02/2017 22:14น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,550 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบรรจุราชการ 5 อัตรา (พื้นที่ทั่วไปและชายแดนใต้)

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

1.ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 , 15,800 - 17,380บาท

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

การรับสมัครสอบสถาปนิกปฏิบัติการ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dpt.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง (สถาปนิกปฏิบัติการ)

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650บาท

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dpt.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง (เจ้าพนักงานธุรการ)

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

3.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dpt.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง (นักจัดการงานทั่วไป)

Tags : งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาปนิก เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)