กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) เปิดสอบ จำนวน 12 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 20/02/2017 23:28น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,769 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) เปิดสอบ จำนวน 12 อัตรา

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.)

กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ กวม. จำนวน 12 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานาชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ประสานแผนงาน และงบประมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์
 • จัดทำข้อมูลของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ประสานนโยบาย เพื่อให้ข้อมูลได้ผ่านการกลั่นกรองสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
 • ศึกษาพัฒนาระบบธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช ระบบผ่านเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
 • ติดตามและประเมินผลการประเมินผลการดำเนินงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการใช้รถยนต์
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

3.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนามและในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บ และค้นห้าหนังสือ และช่วยร่างหนังสือ โต้ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือ เอกสาร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

6.ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์เครื่องทุ่นแรง ทำความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ไฟฟ้า ประปา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

จำนวน : 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาเกษตรศาตร์ หรือ สาขาใดสาขาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วม ปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตรช่วยนักวิชาการเกษตร ควบคุม ตามกฏหมาย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กวม. (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

Tags : งานราชการ กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)