สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อัพเดท : 06/02/2017 21:39น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,770 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 อัตรา

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 18 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ ศูนย์/สำนัก/กลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั้งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น และรวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักยริหารกลาง  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร. 0 2141 7306

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

Tags : สำนักงานสถิติแห่งชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 214-17500 - 03 อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ http://www.nso.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)