วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย

อัพเดท : 16/01/2017 22:27น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,104 ครั้ง | MobileMode


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประกาศวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เรื่อง รัลสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน :

- คุณวุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

- คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เงินเดือน11,280 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

- คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เงินเดือน13,800 บาท

1.คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกหรือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในระหว่างเป็นพนักงานราชการ

1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

1.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41แห่งพระราชบัญญัติรับราชการ พ.ศ.2497

1.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

1.8 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 บุคคลพลเรือนชาย

2.2 สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.๖ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การรับสมัครสอบ

ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มกราคม 2560 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนธุรการและกำลังพล กองอำนายการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพ โทร 0 2691 9369

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

Tags : งานราชการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย 127 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 เว็บไซต์ http://www.rtarf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)