สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อัพเดท : 15 มกราคม 2560, 12:19 น.

ดูแล้ว : 4,055 ครั้ง | MobileMode


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยสำนักผู้ประสานงานรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประเภท  :  ลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3967-8 ในเวลาราชการ (8.30 - 16.30 น.) การประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 60 คะแนน (ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง)

2. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน (ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 10 นาที)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (word,excel,power point) E-mail และ Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ จับใจความ และสรุปประเด็นที่สำคัญ ได้

4. หากเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานที่จ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีกำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และแจ้งผลผู้ได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพท์โดยตรง

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2 333 3700 โทรสาร : 0 2 333 3833 Call Center : 1313 อีเมล์ : ติดต่อหน่วยงาน : mcs@most.go.th, เว็บไซต์ http://www.most.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)