โรงพยาบาลสวนปรุง สำนักงานเลขานุการกรม โครงการ TO BE NUMBER ONE

หน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต

อัพเดท : 02/01/2017 23:46น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,513 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลสวนปรุง สำนักงานเลขานุการกรม โครงการ TO BE NUMBER ONE

กรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสวนปรุง สำนักงานเลขานุการกรม โครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 27 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน : 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน : - บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน หรือ

- ได้รับวุฒิประกาศนียัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มกราคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลสวนปรุง 

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

2.ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : - บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

- มีหนังสือรับรองการทำงาน ระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานเลขานุการกรม 

ประกาศสำนักงานโครงการTO BE NUMBER ONEเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

3.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 โดยสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  TO BE NUMBER ONE 

Tags : กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง สำนักงานเลขานุการกรม TO BE NUMBER ONE

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 149 5555 ถึง 60 Information Email : [email protected], [email protected] Webmaster Email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dmh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)