กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2560 จำนวน 299 อัตรา ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. ม.3

หน่วยงาน : กองทัพอากาศ

อัพเดท : 07/01/2017 10:31น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 18,690 ครั้ง | MobileMode


กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2560 จำนวน 299 อัตรา ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. ม.3

กองทัพอากาศ 2560

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน กองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2560

กองทัพอากาศ

ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุนพลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2560 จำนวน 299 อัตรา รายละเอียดดังนี้

กองทัพอากาศ 2560 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นวาาที่เรืออากาศตรี) จำนวน 18 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้

  • ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
  • ระดับปริญญาตรี จำนวน 17 อัตรา

กองทัพอากาศ 2560 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แตางตั้งยศเป็นจาาอากาศตรี) จำนวน 281 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกวาาปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 24 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 126 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 อัตรา
  • ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 111 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะคุณวุฒิการศึกษา

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลง 30 ก.ย.53,หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ค.54, หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14ลง 10 ก.ย.55, หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1004.3/ว 11 ลง 13 ส.ค.56 และที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แก้ไขเพิ่มเติม (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองไว้แล้วได้ที่เว็บไซต์  www.ocsc.go.th ) หรือสถานศึกษาในตาางประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ของ กองทัพอากาศ http://job.rtaf.mi.th  และ  https://rtafrecruitment.job.thai.com  ตั้งแต่งวันที่ 17มกราคม 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 ประกาศผลสอบ กองทัพอากาศ 2560 (รอบแรก)

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กองทัพอากาศ 

Tags : งานราชการ กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ 2560

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Call Center โทร. 0-2534-6000 สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-0800​ แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-1082 อีเมล์ : [email protected]​ เว็บไซต์ http://www.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)