เปิดรับสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร (วุฒิ ม.3) ประจำปีการศึกษา 2560

หน่วยงาน : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

อัพเดท : 18/12/2016 21:10น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 9,063 ครั้ง | MobileMode


เปิดรับสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร (วุฒิ ม.3) ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนช่างฝีมือทหาร

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร/ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 วุฒิ ม.3 สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 12 กุมภาพันธ์ 2560

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำการศึกษา2560

คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นชาย อายุ 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา (รับผู้เกิดตั้งแต่ 1 เมษายน 2542 ถึง31 มีนาคม 2545)
 • มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • มีผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ซึ้งสามารถรับผิดชอบในพันธกรณีต่างๆ ตามสัญญาที่กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนด
 • ไม่เคยถูกปลด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือองค์การใดๆ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ. 2553
 • ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเียนช่างฝีมือทหาร ในระเบียบการและใบสมัครโดยเคร่งครัด

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  http://www.mtts.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สอบภาควิชาการ วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น ณ อาคารอิมแพ็คเมืองทาองธานี จ.นนทบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักเรียนช่างฝีมือทหาร 

ระเบียบและวิธีการสมัครนักเรียนช่างฝีมีทหาร ภาคปกติ 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำการศึกษา2560

สาขาวิชาชีพที่เปิดรับสมัครสอน

 • วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 • วิชาชีพช่างเครื่องมือกล
 • วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
 • วิชาชีพช่างยานยนต์
 • วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
 • วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้สมัครนักเรียนช่างฝีมือทหา ภาคสมทบ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นชายโสด หรือหญิงโสดอายุไม่เกิน 22 ปี(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2538) สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนข้าราชการและพนักงานราชการของส่วนราชการอายุไม่เกิน 25 ปี(ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายปรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาอื่น
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเียนช่างฝีมือทหาร ในระเบียบการและใบสมัครโดยเคร่งครัด

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  http://www.mtts.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สอบภาควิชาการ วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น ณ อาคารอิมแพ็คเมืองทาองธานี จ.นนทบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักเรียนช่างฝีมือทหาภาคสมทบ 

-  ระเบียบและวิธีการสมัครนักเรียนช่างฝีมีทหาร ภาคสมทบ 

Tags : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นักเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทร 02-511-0117 , 02-511-4181 (ในเวลาราชการ) เว็บไซต์ http://www.mtts.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)