กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560

หน่วยงาน : กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

อัพเดท : 17/12/2016 00:16น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,455 ครั้ง | MobileMode


กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2560

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือนบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18ปี และไม่เกิน 20ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540ถึงปี พ.ศ. 2542) เท่านั้น

คุณวุฒิของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่ามีผลการเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า 2.00หรือ หากผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (ผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00หรือ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ

  • ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ปลดเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1ชั้นที่ 1ไม่เกินวันที่ 2พฤษภาคม 2560 มีระยะเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1ปี และในระหว่างรับราชการกองประจำการ ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น ขัง อายุไม่เกิน 24ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)
  • คุณวุฒิของผู้สมัครประเภท ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติทั่วไปทั้งผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ

  • เป็นชายโสดมีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย)ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
  • มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตามผนวก ก ของระเบียบการและวิธีการสมัคร หรือ คลิกปุ่ม มาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์)
  • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
  • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน
  • เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

การรับสมัครสอบ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์  http://www.atts.ac.th  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 102110 สำนักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 0 2534 3763, 0 2534 5266, กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 0 2534 3711 และ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 0 2534 3762

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักเรียนจ่าอากาศ 

Tags : นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ จ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 171 ถนน พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 02 534 2830 เว็บไซต์ https://educate.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)