สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 อัตรา

หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

อัพเดท : 09/12/2016 15:41น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,718 ครั้ง | MobileMode


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 อัตรา

ถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ2560ครั้งที่ 4

 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ2560ครั้งที่4จำนวน 14 อัตราตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มกราคม2560(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน)รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 • สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
 • มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครทั้งหมด จำนวน14 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)จำนวน11อัตราดังนี้

 • ผู้อำนวยการส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคสังกัดTSC(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดSIC(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือสังกัดSPC(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษสังกัดSCC(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • นักวิจัยส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร(Control andCommunication)สังกัดRCC(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • นักวิจัยส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง(ComputerGraphics)สังกัดRVS(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • นักพัฒนาส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน(Standard and QualityControl)สังกัดMQS(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลสังกัดAHM(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศสังกัดTTA(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • นักพัฒนาส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม(Mechanical)สังกัดMES(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )
 • เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดTIS(จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดคลิก )

ปฏิบัติงาน ณ จ.นครสวรรค์ จำนวน2 อัตราดังนี้

ปฏิบัติงาน ณ จ.ลพบุรี จำนวน1 อัตราดังนี้

3. กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ2560ครั้งที่4 :ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่3มกราคม 2560( รายละเอียดกำหนดการคลิก )

4. การยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร( FileWord )ได้ที่หรือดาวน์โหลดใบสมัคร( FilePDF )

กรอกรายละเอียดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล3ช่องทาง ได้แก่

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น5 ในวันและเวลาราชการ เวลา08.30 - 16.30น.
 • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น5 เลขที่47/433หมู่3ต.บ้านใหม่อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี11120วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่3มกราคม 2560เป็นสำคัญ
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่[email protected]และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับส่งในวันทดสอบภาคทฤษฎีอีกครั้ง

5. เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด1นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน3รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน6เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา(ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8,สด.43หรือ สด.3เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร(ถ้ามี)
 • อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล,สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

6.ขั้นตอนการคัดเลือก

 • คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา,ประสบการณ์ทำงานรวม,ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัครทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี
 • ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎีต้องทำการทดสอบ3รายวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่,ความรู้ภาษาอังกฤษ,ความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบโดยภาคทฤษฎีเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา
 • ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาหรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกกรณี
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบภาคทฤษฎีและคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ60ของคะแนนสอบทั้งหมด รวมทั้งผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ ที่มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสม สถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครคนนั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบ และอาจได้รับการเรียกบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง
 • ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี หรือสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ,รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู)ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

7.หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี

8.ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • โทร.02-980-6688ต่อ1133
 • email :[email protected]

Tags : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300 เว็บไซต์ http://www.dti.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)