สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปวส.)

หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก

อัพเดท : 06/12/2016 16:00น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,507 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปวส.)

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง (ปวส.) สมัครด้วยตนเอง วันที่ 8- 16ธันวาคม 2559

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(กลุ่มงานบริการ)

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ :

 • ควบคุม ดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและคืนเงินหลักประกัน
 • รับชำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำรายงานผลการรับชำระค่าหมายเลขทะเบียนรถ
 • ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่าง ๆ
 • จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
 • ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงิน
 • ผูกพันเงินและจัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินของแผนงาน/โครงการ
 • บันทึกรายการบัญชีในใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ จ่าย ทั่วไป จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป สมุดรายวันด้านรับ ด้านจ่าย ด้านทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน
 • จัดทำรายงานการเงินประจำปี
 • จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
 • งบการเงินประจำปี
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ที่อยู่ 19ถนนวงเวียน 3ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073203782ตั้งแต่วันที่ 8- 16ธันวาคม 2559ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา 

Tags : สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ยะลา

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888 เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)