องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 02/12/2016 00:20น. | DESKTOPMODE

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 5 -12ธันวาคม 2559

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทําหลักสูตรการสร้างบุคลากรด้านกิจการโคนม ปีงบประมาณ 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านสาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวบาล
  • หากเป็นชายต้องผานการเกณฑ์ ทหารแล้ว
  • สามารถเข้ารับการอบรมตามโครงการฯได้ติตอกันเป็นระยะเวลา 9 เดือน หรือตามที่ อ.ส.ค.กําหนด

เงื่อนไขและสิทธิที่จะได้รับสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

  • ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 12,000 บาท
  • มีที่พักให้ในระหวางการฝึกอบรม
  • ได้รับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน อ.ส.ค. ในกรณีที่ อ.ส.ค. มีอัตราตําแหนงว่าง
  • มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทําสัญญากับ อ.ส.ค.ตามระยะเวลาที่ อ.ส.ค.กําหนด

 

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 5 -12ธันวาคม 2559ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ที่เว็บไซต์  http://dpo.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

Tags : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย