สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 9 อัตรา

หน่วยงาน : สภากาชาดไทย

อัพเดท : 30/11/2016 10:51น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,083 ครั้ง | MobileMode


สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 9 อัตรา

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2559

ประกาศสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สภากาชาดไทย  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,060-17,570 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรือวารสารศาสตร์

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการเงินและบัญชี

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,060 บาท า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา

4.ตำแหน่ง บุคลากร 3-5 งานบุคลากร

จำนวน : 1 อัตรา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลัง

อัตราเงินเดือน : 15,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยำกรมนุษย์

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5

งานควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาระบบงานควบคุมภายในสำนักงานการคลัง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6

งานตรวจสอบใบสำคัญ ฝ่ายพัฒนาระบบงานควบคุมภายในสำนักงานการคลัง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24,270 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี

- ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องดำรงตำแหน่งในระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี งานตรวจสอบ งานจัดซื้อ/จัดจ้ำง เป็นอย่างดีถ้าเป็นบุคคลภำยนอกสภากาชาดไทยต้องมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี งานตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า3 ปี

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,060-17,570 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหารายได้

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,060 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สภากาชาดไทย   http://jobtrc.redcross.or.th  เลือกเมนู ใบสมัครออนไลน์

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สภากาชาดไทย 

Tags : งานราชการ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4088 เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7795 สำนักงานบริหาร เว็บไซต์ http://www.redcross.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)