ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก

อัพเดทเมื่อ : 20/11/2016 11:30น. | DESKTOPMODE

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ไม่เกินระดับ 9ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายอานวยการ

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด การรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิก ในระดับภาคีสถาปนิก หรือสูงกว่า

3. ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสานักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 โครงการที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป)

4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี

5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบอาคาร 3 มิติ (3D)เพื่อประกอบการนาเสนอผลงานทางวิชาชีพ (Presentation) ได้ดี

6. สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกาหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของ ธ.ก.ส.สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์  http://www.irecruitbaac.com  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม2559 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555ต่อ 8331-2, 8334-5

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ธ.ก.ส. 

Tags : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.