ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก

อัพเดท : 20 พฤศจิกายน 2559, 11:30 น.

ดูแล้ว : 5,872 ครั้ง | MobileMode


ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำฝ่ายอานวยการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด การรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิก ในระดับภาคีสถาปนิก หรือสูงกว่า

3. ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสานักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 โครงการที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป)

4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี

5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบอาคาร 3 มิติ (3D)เพื่อประกอบการนาเสนอผลงานทางวิชาชีพ (Presentation) ได้ดี

6. สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกาหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของ ธ.ก.ส. สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม2559 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555ต่อ 8331-2, 8334-5

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555 โทรสาร 0-2558-6341 เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)