กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 02/11/2016 10:53น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,768 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรบัสมครสอบ

1. ตำแหน่งพนักงานช่างไม้

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานช่างไม้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ตำแหน่งพนักงานโยธา

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :

- วุฒิกาศศึกษา ปวท. เงินเดือน 13,010 บาท

- วุฒิกาศศึกษา ปวส. เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

- ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างสำรวจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. ตำแหน่งพนักงานจัดสถานที่พิธีการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ)

4. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5. ตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

6. ตำแหน่งพนักงานนิติกร (ปริญญาตรี)

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

7. ตำแหน่งพนักงานนิติกร (ปริญญาโท)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ทางกฎหมายมหาชน

8. ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการ-วางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

9. ตำแหน่งพนักงานวิศวกรเครื่องกล

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

Tags : งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)