องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 18 อัตรา

หน่วยงาน : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

อัพเดท : 27/10/2016 09:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,272 ครั้ง | MobileMode


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 18 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ)

จำนวน : 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4

จำนวน : 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ แผนกควบคุมคุณภาพกองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมอาหาร

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4

จำนวน : 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ แผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2

จำนวน : 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ แผนกคลังสินค้า กองการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

อัตราเงินเดือน : 10,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการการขนส่ง สาขางานการจัดการคลังสินค้า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ตำแหน่งช่างเครื่องกล 2

จำนวน : 10 อัตรา

- ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 1 กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จำนวน 2 อัตรา

- ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 2 กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จำนวน 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ้อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

6. ตำแหนน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4

จำนวน : 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหาร การท่องเที่ยว กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือการท่องเที่ยว

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 2

จำนวน : 3 อัตรา

- ปฏิบัติงาน ณ หน่วยส่งเสริมซับกระดาน แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จำนวน 1 อัตรา

- ปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาสัตวศาสตร์ สาขาสัตวรักษ์ หรือสาขาการจัดการผลิตสัตว์

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์อ.ส.ค. http://www.dpo.go.th/ และ https://dpo.job.thai.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

Tags : งานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

อ.ส.ค. สำนักงานกรุงเทพฯ(Office) เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900 (ตั้งอยู่ในพื้นที่ตลาด อตก. อาคาร 5 ชั้น ติดตลาดสด อตก.) เบอร์กลางกรุงเทพฯ 02-2798611,02-2798612,02-2798613 ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค 084-3358000 089-9018156 [email protected] ศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร 0-3634-1685 [email protected] เว็บไซต์ http://www.dpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)