การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 5 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 25 ตุลาคม 2559, 14:17 น. | DESKTOPMODE

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ 146/2559

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งนักบัญชี 5-6 จำนวน 3 อัตรา นักบริหารพัสดุ 5 จำนวน 1 อัตรา นักบริหารการเงิน 5-6 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นักบัญชี 5-6

จำนวน : 3 อัตรา

- สังกัดกองบัญชีบริหารและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดกองบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา

- สังกัดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 22,580 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี หรือคุณวุฒิปริญญาโทสาขาดังกล่าว

2. นักบริหารพัสดุ 5

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดกองการเงิน

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 21,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านการบริหาร บัญชี กฏหมาย รัฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์หรือ เศรษฐศาสตร์

3. นักบริหารการเงิน 5-6

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดกองการเงิน

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 21,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบัญชีพาณิชยศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การคลัง เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาโทสาขาดังกล่าว

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 พฤศจิกายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://www.ieat.go.th/career หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หรือเว็บไซต์https://ieat.job.thai.com

เอกสารแนบท้ายประกาศ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Tags : งานรัฐวิสาหกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กนอ.