สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา

หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

อัพเดท : 21/10/2016 10:03น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,622 ครั้ง | MobileMode


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. ตำแหน่งนิติกร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

5. ตำแหน่งบรรณารักษ์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารนิเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 700 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

8. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี การเงิน การธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

10. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

11. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

12. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

13. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ณกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

Tags : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราว กรุงเทพมหานคร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 TEL 021423491,021423492 FAX 021439068 กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ http://www.cifs.moj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)