กรมการแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมการแพทย์

อัพเดท : 11/10/2016 11:50น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,526 ครั้ง | MobileMode


กรมการแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 อัตรา

กรมการแพทย์

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย กรมการแพทย์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถาบันพยาธิวิทยา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดสอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดสอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเวชศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานทางอณูชีวโมเลกุล

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการแพทย์ 

Tags : งานรากชาร กรมการแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Email: [email protected] เบอร์โทร: 0-2590-6000 เว็บไซต์ http://www.dms.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)